COMPROMISOS DE QUALITAT

Et trobes aquí > INICI > COMPROMISOS DE QUALITAT >

Les àrees tècniques de STRENGTHS compten amb la màxima acreditació tècnica que es pot assolir a Espanya i a Europa.

El laboratori d’olfactometria de STRENGTHS està acreditat per ENAC com a laboratori d’assaig (norma UNE-EN ISO/IEC 17025) segons els requeriments descrits a la norma UNE-EN 13725, en presa de mostres i anàlisi de laboratori.

L’àrea d’acústica de STRENGTHS està acreditada per ENAC com a laboratori d'assaig (norma UNE-EN ISO/IEC 17025) en soroll ambiental.

D’altra banda, Strengths està reconeguda com a:

- Empresa Colaboradora de la Generalitat Valencia en Materia de Calidad Ambiental

- Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía

- Entidad Colaboradora en Materia de Contaminación Ambiental de Canarias

- Organisme de Control per a l'Atmosfera del Govern de les Illes Balears

- Entidad de Evaluación Acústica de la Junta de Castilla y León

A més, STRENGTHS té implantat un sistema de qualitat i medi ambient certificat per TÜV d'acord amb les normes ISO 9001 i ISO 14001.

 

|